مروری بر بهزیستی روانشناختی و نظریه های مختلف مرتبط با آن
مروری بر بهزیستی روانشناختی و نظریه های مختلف مرتبط با آن
دوره 3، شماره 21، فروردین 1400، صفحه 77 - 64
نویسندگان : الهام قیاسی *

چکیده :
امروزه گروهي از پژوهشگران حوزه سلامت رواني ملهم از روان شناسي مثبت نگر، رويكرد نظري و پژوهشي متفاوتي براي تبيين و مطالعه اين مفهوم برگزيده اند. آنان سلامت رواني را معادل كاركرد مثبت روانشناختي، تلقي و آن را در قالب اصطلاح "بهزيستي روانشناختي" مفهوم سازي كرده اند. اين گروه نداشتن بيماري را براي احساس سلامت كافي نمي دانند، بلكه معتقدند كه داشتن احساس رضايت از زندگي، تعامل كارآمد و مؤثر با جهان، انرژي و خلق مثبت، پيوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پيشرفت مثبت، از مشخصه هاي فرد سالم است. داشتن ارتباط مثبت با ديگران به معني داشتن رابطة با كيفيت و ارضاكننده با ديگران است. افراد با اين ويژگي عمدتاً انسان هايي مطبوع، نوع دوست و توانا در دوست داشتن ديگران هستند و مي كوشند رابطه اي گرم بر اساس اعتماد متقابل با ديگران، ايجاد كنند. مؤلفه هدفمندي در زندگي، به مفهوم دارا بودن اهداف درازمدت و كوتاه مدت در زندگي و معنادار شمردن آن است. فرد هدفمند نسبت به فعاليت ها و رويدادهاي زندگي علاقه نشان مي دهد و به شكل مؤثر با آنها، درگير مي شود. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت موضوع به بررسی بر بهزیستی روانشناختی و نظریه های مختلف مرتبط با آن پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :
بهزیستی روانشناختی، رضایت از زندگی، روان شناسی مثبت نگر، سلامت روان، آرامش.