دوره 6، شماره 58، اردیبهشت 1403، صفحات 100 - 108
نویسندگان : حمیدرضا خدایاری *

چکیده :
در عصر جهانی شدن، باتوجه به سرعت تغییرات و عدم اطمینان محیط بیرون سازمان و شدت گردونه رقابتی، سازمان ها جهت بقا نیازمند مدیرانی با تفکر استراتژیک و در سطح کلان می باشند. حاکم شدن تفکر استراتژیک در سازمان میتواند وجود عدالت سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی و موثر بر رشد و موفقیت سازمان را بیش از پیش پررنگ کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر عدالت سازمانی است. در راستای هدف مزبور یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی مطرح شد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی– کاربردی است. برای سنجش متغیر تفکراستراتژیک مدیران از مطالعات لیدکا(1998) و برای سنجش متغیر عدالت سازمانی از پرسشنامه نیهوف و مورمن (1993)استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضرتعداد 120 از کارکنان شرکت بازرگانی در شهر تهران هستند که با استفاده از فرمول آماری کوکران تعداد 92 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده ی تاثیر مستقیم و معنادار تفکر استراتژیک مدیران بر عدالت سازمانی است و تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید واقع شدند.

کلمات کلیدی :
تفکر استراتژیک مدیران، عدالت سازمانی، عدالت رویه ای


مشاهده مقاله
58
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۹ دی ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳