دوره 6، شماره 58، اردیبهشت 1403، صفحات 26 - 40
نویسندگان : سید علی اکبر حسینی شحنه *

چکیده :
از افتخارات محوری و دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران توجه به خواست و اراده مردم در اداره نظام و کشور است که از نظر سیاسی در انتخابات پی در پی نمایان گشته است. نهادهای برآمده از انتخابات، ابزار اصلی تحقق آرمان های نظام و مردم در ایران است و کمترین آسیب احتمالی در این خصوص با هر علت و از هر جهت، پردامنه خواهد بود و همین نکته، دلیل اصلی ضرورت آسیب شناسی دائمی به ویژه از نظر ساختاری در تمامی نهادهای مبتنی بر انتخابات از جمله مجلس است و مقاله در پی نشان دادن پاره ای از چالش های ساختاری مربوط به مجلس به ویژه با پس زمینه اجتماعی کیفیت گزینش نمایندگان مجلس و پی آمدهای آن، است.

کلمات کلیدی :
آسیب شناسی ساختاری، مجلس شورای اسلامی، اختیارات مجلس در نسبت با دیگر قوا


مشاهده مقاله
52
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ ریوایز
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳