دوره 2، شماره 11، خرداد 99، صفحات 36 - 48
نویسندگان : صابر شفیعی * و مجتبی جنتی

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه است که با استفاده از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران در این حوزه گردآوری و نگاشته شده است. هدف از نگارش این مقاله افزایش آگاهی و اطلاعات مربیان حوزه تعلیم و تربیت در ارتباط با بکارگیری راهبردهای فراشناختی برای افزایش پیشرفت تحصیلی است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که راهبردهای فراشناختی باعث می شود که دانش آموزان خود راهبر شوند و پشتکار آنها در یادگیری بیشتر گشته و در نتیجه این مهارت های فراشناختی باعث افزایش پیشرفت تحصلی می شوند و میزان یادگیری دانش آموزان بیشتر می شود.

کلمات کلیدی :
فراشناخت، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان