دوره 3، شماره 22، اردیبهشت 1400، صفحات 28 - 12
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا * و حسین شهبازی و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
از دیر باز مساله حقوق جزء دغدغه های اندیشمندان بوده است و در این عرصه به تفکر و نظریه پردازی پرداخته اند و آثاری از خود به جای گذاشته اند، از جمله از موضوعاتی که در حقوق به آن پرداخته می شود بحث فلسفه حقوق است که اجمالا در آن از منشأ و مبنای الزام حقوقی بحث می شود. سؤال مهمی که در این جا به ذهن می‌رسد این است که مبانی فلسفی حقوق جزا چیست؟ در جواب این پرسش، به ذهن می‌رسد که «عدالت» و «فایده گرایی» می‌تواند دو مورد از مبانی فلسفی حقوق جزا باشند. شناخت اجمالی از عدالت و فایده گرایی به عنوان مبنای فلسفه حقوق، بدین معنا که ماهیت این دو مقوله به چه شکل هست و چگونه به عنوان مبنای حقوق قرار می گیرند و همچنین بررسی رابطه بین عدالت و فایده‌گرایی با برخی از مکاتب حقوقی از جمله مکتب حقوقی اسلام، بدین معنا که هر کدام از این مکاتب تا چه اندزه از این دو مقوله متاثر شده اند از اهداف این تحقیق می‌باشد.

کلمات کلیدی :
حقوق، مبنا، الزام، عدالت، فایده‌گرایی