تاثیر رفتار سیاسی بر اثربخشی سازمان
تاثیر رفتار سیاسی بر اثربخشی سازمان
دوره 1، شماره 6، دی 98، صفحه 65 - 72
نویسندگان : حسین اسماعیلی رنجبر * و سنجر سلاجقه

چکیده :
قبول تحول در دنیای متحول عصر حاضر یکی از بزرگ ترین عوامل دوام و بقای سازمان است. عامل اصلی برای تعیین ارزش سازمان همان عامل پذیرش تحول است که به عنوان عامل بقا سازمان به حساب می آید. سازمان ها باید همواره خود را با تغییراتی که در محیط و اطرافشان رخ می دهد وفق دهند و پا به پای آنها پیش بروند. یک سازمان نباید هر چند مدت یک بار وضع خود را تغییر بدهد، بلکه باید متوجه باشد که پدیده تغییر امری دائمی است و باید مرتب و پیوسته تغییر کند. هدف اصلی هر سازمانی ارتقای شاخص های مهم در سازمان از طریق بالا بردن میزان عملکرد و تعهد سازمانی مدیران و کارکنان است که به پذیرش تغییر و بازنگری مستمر در ساختار، خط مشی ها و روش های اجرای فعالیت های نیروی انسانی در سازمان بستگی دارد. سازمان ها را افراد بشر آباد می کنند و رونق می بخشند و تغییر سازمانی بیش از آن که مفهومی مجرد باشد دارای اثرات واقعی بر زندگی افراد است. پیش برد اکثر الگوها و روش های نوین مدیریتی، نیاز به فراهم شدن فضای تغییر در سازمان و مدیریت کردن فرایند تغییر دارد. آمار بالای شکست این طرح ها، بیش از هر چیز به دلیل عدم درک و آگاهی مدیران این طرح ها از ضرورت های فرایند تغییر و پویایی های سازمانی می باشد. در تحقيقات بسياري اثبات شده است كه رفتار هاي سياسي در سازمان ها همه گير شده است و تمام نتايج تحقيقات، نشان از پذيرش گسترده سياست به عنوان يكي از جنبه هاي قابل توجه از زندگي سازماني دارد. براي اين كه بتوان با افرادي كه داراي ديدگاه ها، انتظارات و مفروضات متفاوت هستند، به شيوه اثربخشي كار كرد؛ انسان بايد يك سياست مدار ماهر باشد و درك كاملي از عرصه سياسي سازماني كه در آن به كار و فعاليت مشغول است، داشته باشد.

واژگان کلیدی :
رفتار سیاسی، اثربخشی، سازمان