مبانی قرآنی اندیشه‌ی جهادی امام خامنه‌ای(مدّ ظلّه العالی) ناظر بر جنگ سخت و نرم
مبانی قرآنی اندیشه‌ی جهادی امام خامنه‌ای(مدّ ظلّه العالی) ناظر بر جنگ سخت و نرم
دوره 3، شماره 27، مهر 1400، صفحه 55 - 44
نویسندگان : زهره اخوان مقدم * و زینب نوبخت گیلوان

چکیده :
امام خامنه‌ای(مدّ ظلّه العالی) درباره مسائل گوناگون ازجمله جهاد، سخنانی ایراد فرمودند این سخنان گاهی ناظر بر جنگ سخت و گاهی ناظر بر جنگ نرم می باشد این پژوهش به دنبال آن است که مبانی قرآنی اندیشه امام خامنه ای ناظر بر جنگ سخت و نرم را استخراج کند. روش جمع آوری مطالب در این پژوهش کتاب‌خانه‌ای بوده و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و در مواردی تطبیقی است. با بررسی نگاه امام خامنه‌ای(مدّ ظلّه العالی) در خصوص مبحث جهاد، اعم از جهاد سخت، جهاد نرم، أهمّ مبانی قرآنی ایشان مشخص شد و این نتیجه به دست آمد که در اندیشه رهبری، رهبری بر مقابله با تهدیدات و ضرورت وجود نیروهای لایق و تقویت پایگاه های نظامی تاکید دارند که سخنان ایشان براساس آیات متعدد قرآن است همچنین رهبری علاوه بر جنگ سخت، توصیه‌هایی در حوزه جنگ نرم در مباحثی چون جهاد سیاسی فرهنگی و اقتصادی و علمی داشته که سبب رشد و اعتلای جامعه اسلامی می شود و همه این بیانات ریشه های قرآنی داشته و بر منبع وحی استوار است.

واژگان کلیدی :
قرآن، جهاد، امام خامنه‌ای، مبانی قرآنی، جنگ سخت، جنگ نرم