دوره 5، شماره 55، بهمن 1402، صفحات 23 - 38
نویسندگان : اسما لطفی *

چکیده :
جرم سرقت ساده زماني كه با به كـارگیري عمـل آزاردهنده عليه ديگري يا تهديد به آن توأم می گردد، تبديل به سرقت مشدد می شود. اين سرقت مشدد كه سرقت مقرون به آزار ناميده شده است، تشديد مجـازات مرتكب را همراه خواهد داشت. چرايي اين امر را بايـد در اعمال زور و خشونتي جستجو كرد كه ممكن است زندگي بزه ديده را در معرض خطر قرار دهد. بر اين اساس، اگرچه مقابله مؤثر با اين جرم كاملاً ضروري است، اما رويكرد قانون گذار ايراني، متبلورشـده در مـاده 652 قـانون تعزيرات 1375 ،داراي برخي نواقص است كه ازجمله آنها مي توان بـه عدم تصريح به واژه «تهديد» در كنار آزار (و اختلاف نظرهاي احتمالي ناشي از آن) و نيز مانع الشمول نبودن عنصر قانوني جرم بحث اشاره كرد. تحليل شرايط اختصاصي جرم سرقت مقرون به آزار در نظامهاي كيفري ايران و انگلستان روشن كرد كه رويكرد قانونگذار ايراني در مقايسه با قانون گذار انگليسي داراي نواقص بيشتري است، به طوريكه ضرورت برخي از اصلاحات را ايجاب می كند. از آنجا كه تشديد مجازات سارق منوط بـه انجام اَعمال آزاردهنده در راستاي ارتكاب سرقت است و با وجود اينكه لزوم اين شرط را می توان طبق اصول كلي استنباط كرد، با الهـام از رويكرد قانونگذار انگليسي، لازم است اين قيد در عنصر قانوني جرم آورده شود.

کلمات کلیدی :
سرقت مقرون به آزار، سارق، جرم، مجازات، آمار جنایی.


مشاهده مقاله
91
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۴ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۵ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۲