دوره 6، شماره 58، اردیبهشت 1403، صفحات 41 - 61
نویسندگان : سهیلا خانی *

چکیده :
هر خانواده اصلی‌ترین جزء اجتماع بوده و دست‌یابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانواده می باشد. توصیف دقیق ویژگی های هر جامعه مستلزم مطالعه عمیق و روشن کیفیت روابط خانوادگی موجود در جامعه است. لذا برای بهبود وضع اجتماع، تلاش برای بهبود وضع خانواده و افراد آن مهم‌ترین مسئله می باشد. هدف اصلی در این تحقیق تعیین رابطه تعارض خانواده با رفتار امتناع دانش آمور از مدرسه است.جامعه آماری در این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر در منطقه 18 تهران در سال تحصیلی 1401 تشکیل داد که از این میان 384 نفر انتخاب شدند و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود.برای جمع آوری داده نیز از دو مقیاس الگوهای رابطه خانوادگی (محیط خانواده) موس و موس (1994) ومقیاس تجدید نظر شده امتناع از مدرسه توسط کرنی و سیلورمن (1993) استفاده شد.برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن از طریق نرم افزار SPSS استفاده شد که نتایج نشان می دهد که نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که بین تعارض خانواده با رفتار امتناع دانش‌آموز از مدرسه رابطه معناداری وجود دارد. میزان ضریب همبستگی (504/0) بدست آمده با فراوانی 390 در سطح الفای 05/0 معنادار است. بنابراین با 99 درصد اطمینان می‌توان گفت که این فرضیه پذیرفته می‌شود. بین تعارض خانواده با رفتار امتناع دانش‌آموز از مدرسه رابطه مستقیمی وجود دارد.

کلمات کلیدی :
انسجام، ابرازگری، تعارض، خانواده، مدرسه، دانش آموز، امتناع از مدرسه


مشاهده مقاله
57
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳