دوره 5، شماره 50، شهریور 1402، صفحات 1 - 20
نویسندگان : علی قنبریان * و علیرضا لیاقتی

چکیده :
براساس نظریۀ عبدالحسین حائری (مصحِّح متون کهن و نسخه‌شناس)، «بازنویسی تاریخ علم براساس بازنویسی فهارس نسخ خطی»، می‌توان بسیاری از نظریه‌های علمی و دستاوردهای دانشمندان را از نسخه‌های خطی برجای‌مانده بازنویسی و تبیین کرد. یکی از دانشمندانِ اهل قلمِ ایرانی، محمدکاظم هزارجریبی استرآبادی است. زندگانی ایشان مصادف با دو سلسلۀ پادشاهی زندیان (1163_1209ق) و قاجاریان (1209_1344ق) است. در این مقاله، برخی از اطلاعات تاریخی، براساس نسخه‌های خطی برجای‌مانده از ایشان کشف و تبیین شده است. در نوشتار حاضر از 1 جدول و 4 سند استفاده شده است. شیوۀ گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و از روش تبیینی تحلیلی پردازش اطلاعات صورت گرفته است. تمامی ارجاعات سندی به‌صورت درون‌متن (APA) بوده و از 36 منبع (25 اثر چاپ‌شده و 10 نسخۀ خطی و 1 پایگاه اینترنتی) استفاده شده است.

کلمات کلیدی :
محمدکاظم هزارجریبی استرآبادی، نسخه‌های خطی، عبدالحسین حائری، تصحیح و احیاء متون کهن.


مشاهده مقاله
20
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۴ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۸ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ شهریور ۱۴۰۲