دوره 4، شماره 39، مهر 1401، صفحات 15 - 27
نویسندگان : حامد رستگاریان * و احمدرضا مرادی و محمّدجواد رحمانیان

چکیده :
هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل میزان توجّه به مفاهیم مرتبط با امامت در کتاب های هدیه های آسمان دورۀ ابتدایی است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و رویکرد پژوهش، کاربردی است. جامعه و نمونۀ آماری پژوهش، کتاب های هدیه های آسمان دورۀ ابتدایی را در برمی گیرد که در سال 1400 چاپ شده اند. نتایج پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. عمده ترین نتایج پژوهش بیانگر آن است که کتاب هدیه های آسمان پایۀ پنجم بیش ترین موفقیت و کتاب هدیه های آسمان پایۀ چهارم کمترین موفقیت را در آشنا کردن دانش آموزان با ائمۀ اطهار داشته اند. از میان مؤلفه های تحلیل شده، مؤلفۀ «نام، کنیه یا لقب» از بیش ترین توجّه و مؤلفۀ «تاریخ ولادت» از کمترین توجّه برخوردار بوده است. بیش ترین توجّه در این کتاب ها مربوط به امام حسین (ع) و کمترین توجّه مربوط به امام باقر (ع) می باشد. از آن جایی که در این کتاب ها به برخی از ائمه (ع) به مقدار کافی پرداخته نشده است، می طلبد که مؤلفان سعی کنند تا در چاپ های بعدی، این اِشکال را تصحیح کنند.

کلمات کلیدی :
تحلیل محتوا، دورۀ ابتدایی، هدیه های آسمان، امامت، دوازده امام


مشاهده مقاله
255
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۷ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ مهر ۱۴۰۱