دوره 6، شماره 57، فروردین 1403، صفحات 46 - 51
نویسندگان : محمد اکبری مفرد *

چکیده :
در پی دستیابی به عدالت در محاکم، ادله اثبات دعوا نقش مهمی ایفا می کنند، به این علت در تاریخ بشری در محور توجه قرار می گرفته اند به نحوی که نظام های مختلف کشف دلیل در جهان به وجود آمده است، یکی از محور های مهم در این زمینه الزاماتی است که در روش گردآوری ادله باید رعایت شود؛ در این مقاله سعی شده است ابتدا به آن چه در سطح فراملی، بخصوص در کنوانسیون های بین المللی، در مورد اصول و ضوابط حاکم بر نحوه تحصیل دلیل، مطرح شده پرداخته شود و سپس، الزامات قانونی در سطح داخلی که در قوانین مربوط، در نظام حقوقی ایران، جلوه¬گر هستند را تبیین کرده و ارتباط این الزامات با عدالت کیفری را تحلیل نماییم، برای رسیدن به این مقصود به واکاوی قوانین مدون در این زمینه و پرداخته ایم و سعی کرده ایم که مخرج مشترکی از این الزامات که در حقوق داخلی و حقوق بین الملل وجود دارند به دست آوریم.

کلمات کلیدی :
عدالت، ادله اثبات، گردآوری دلایل، الزامات قانونی


مشاهده مقاله
87
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۵ دی ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۰ فروردین ۱۴۰۳