دوره 4، شماره 40، آبان 1401، صفحات 18 - 28
نویسندگان : حسن غفاری * و امید خطابی

چکیده :
مدیریت استراتژیک منابع انسانی حوزه نسبتاً جدیدی از پژوهش مدیریت است که در جستجوی ارزیابی عملکرد منابع انسانی با دیدگاه کلان و آزمون اثرات عملکرد منابع انسانی بر متغیرهای سطوح عملکرد سازمانی به جای نتایج فردی می باشد( مک ماهان ، 1999 ) و اخلاق حرفه ای، شاخه ای مهم از اخلاق کاربردی که پرداختن به آن از ضرورت های زندگی در جوامع جدید است (خیاط مقدم و طباطبایی نسب ، 1394). پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و مدیریت منابع استراتژیک می پردازد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی- همبستگی است در نرم افزار SPSS استفاده شده است که نتایج حاکی از ارتباط مثبت بین اخلاق حرفه ای و مدیریت استراتژیک منابع انسانی می باشد همچنین نتایج رابطه معنی داری بین شاخص های استخدام با دقت، توسعه مدیریت، برنامه های کاری منعطف با اخلاق حرفه ای را نشان می دهد.

کلمات کلیدی :
مدیریت استراتژیک منابع انسانی، اخلاق حرفه ای، مدیریت، اخلاق، سازمان


مشاهده مقاله
20
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۱ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۷ آبان ۱۴۰۱