دوره 5، شماره 55، بهمن 1402، صفحات 82 - 91
نویسندگان : نرگس امینی سیاهمزگی *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف ارتقا سواد رسانه والدین در جهت تحقق تعاملات بهینه خانواده و مدرسه می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش دانش آموزان ابتدایی شهر رشت هستند که تعداد 7440 نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان، تعداد حجم نمونه 365 نفر مشخص گردید. یافته ها حاکی از آن است که هرچه والد سواد رسانه ای بیشتری داشته باشد، تعاملات خانواده و مدرسه بیشتر خواهد بود.

کلمات کلیدی :
مدرسه، خانواده، سواد رسانه، تعاملات.


مشاهده مقاله
92
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۷ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۱ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۲