دوره 3، شماره 28، آبان 1400، صفحات 12 - 1
نویسندگان : افشین مجاهد * و احسان جعفری

چکیده :
حقوق مالکیت صنعتی به طور اخص تنها ابزار حقوقی است که از تولیدات فکری در قالب فناوری، طرح، اختراع، علامت و سایر مقولات مالکیت معنوی تجلی پیدا می‌کند به طوری که در سطح ملی از طریق قوانین داخلی و در سطح بین المللی توسط معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی حمایت به عمل می‌آورد. در مقاله فوق، این موضوع بررسی می‌شود که آثار مالکیت صنعتی در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل به چه شکلی نمود عینی داشته است؟ از آنجا که حقوق مالکیت صنعتی با تشویق و ترغیب ابداع و نوآوري نقش به سزایی در رشد و شکوفایی اقتصاد دارد و کشورهاي در حال توسعه‌اي همچون ایران با تنظیم و تصویب قوانین و مقررات کارآمد می‌توانند به رشد و پیشرفت صنعت و تجارت و افزایش تولید و اشتغال کمک نمایند، لذا امروزه هیچکس در مورد اهمیت حقوق مزبور و سهم آن در توسعه اقتصادي اجتماعی تردیدي به خود راه نمی‌دهد. بررسی نحوه حمایت قانونی و رویه قضایی از حقوق صاحبان مالکیت صنعتی امري ضروري به نظر می‌رسد. در همین راستا حمایت از حقوق مزبور مورد توجه قانونگذاران کشورها قرارگرفته است به نحوي که حمایت از آن‌ها چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی در مقایسه با حقوق مالکیت ادبی و هنري سابقه بیشتري دارد. خصوصاً که در سال 1386 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتی و علائم تجارتی به منظور هماهنگ نمودن قوانین حمایت از مالکیت صنعتی با معیارهاي پذیرفته شده بین‌المللی در این خصوص به تصویب رسیده است. بر این اساس در این مقاله آثار حقوق مالکیت صنعتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی :
مالکیت صنعتی، طرح صنعتی، حق اختراع، مالکیت فکری، علائم تجاری.