دوره 3، شماره 28، آبان 1400، صفحات 118 - 105
نویسندگان : سید سجاد خالوئی تفتی * و رضا آقاعباسی

چکیده :
دادرسی الکترونیکی از مفاهیم نو ظهوری می‌باشد که همگام با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات به وجود آمده است. ورود فناوری اطلاعات در حوزه قضایی، محیط دادرسی را تغییر داده که از آن به عنوان دادرسی الکترونیکی نام برده می‌شود. امروزه گسترش عدالت و کاهش اطاله دادرسی رسیدگی به دعاوي با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و به صورت الکترونیکی امري ضروري می‌باشد. منظور از دادرسی الکترونیکی، بهره برداری از ابزارها و روش‌های الکترونیکی ارتباطی و اطلاعاتی برای طرح دعوی در دادگاه و انجام فرایند دادرسی از تسلیم دادخواست و شکواییه و ابلاغ اوراق قضایی تا رسیدگی به دعوی و تشکیل جلسه دادرسی و صدور رأی می‌باشد. اصولاً نا کارآمدی روش‌های مرسوم و سنتی ابلاغ اوراق قضایی، بایگانی پروند‌ه‌ها، بیم مفقود شدن اوراق و مدارک، اطاله دادرسی و پر هزینه بودن دادرسی به دغدغه‌های جدی نظام قضایی تبدیل شده و این‌ها از جمله عواملی هستند که موجب مطرح شدن دادرسی الکترونیکی گردیده است. همچنین سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی به شیوه الکترونیکی در دادگستری نیز یکی از نمونه‌های بارز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. با توجه به اینکه دادرسی سنتی هنوز به قوت خود پابرجاست و منسوخ نشده، اجباري شدن کامل روند دادرسی الکترونیک در تمام دعاوي مطلوب نیست و نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ها و فرهنگ سازي در این زمینه می‌باشد تا با برنامه‌ریزي جامع و به طور قانونی اجباري شود و کشور ایران، باید به صورت گام به گام و تدریجی این نوع از دادرسی را وارد دستگام قضایی کنند.

کلمات کلیدی :
دادرسی الکترونیکی، فناوری اطلاعات، سرعت رسیدگی، اطاله دادرسی، فضای مجازی.