دوره 5، شماره 51، مهر 1402، صفحات 14 - 23
نویسندگان : اميد روستا *

چکیده :
ساختار جمله در هر زبانی طبق معیارها و موازین آن زبان، شکل می گیرد که اگر برخلاف معیار زبانی، جمله ای ساخته شود، مخالفت با قیاس قلمداد گشته، باعث از بین رفتن فصاحت و قدرت پیام رسانی زبان خواهد شد. حال مسألۀ ما در این تحقیق آن است که چگونه دو زبان با دو معیار خاص در حوزۀ دستور می توانند با هم هماهنگ باشند و به گونه ای تطبیق پیدا کنند که موجب ایجاد اخلال در فصاحت کلام نگردد. جمله در زبان فارسی از دو قسمت عمده: نهاد و گزاره شکل می گیرد که بسته به نوع فعل هرجمله، به جملات فعلی واسمی، قابل تفکیک است واین امر نیز در زبان عربی وساختار جملات آن مطابقت دارد. در زمینۀ ساختار جمله و اجزای آن در دو زبان فارسی و عربی مطابقت های زیادی وجود دارد که با بررسی دقیق اینگونه موارد، تأثیرپذیری این دوزبان به صورت آشکار ودقیق معلوم می شود. برای مثال شبه جمله و اصوات در زبان فارسی، معادل اسم فعل می باشند و اسم صوت در زبان فارسی و عربی یکی هستند. در این تحقیق به بررسی اسم فعل، صوت و شبه جمله در دستور فارسی و عربی می پردازیم و به نکات اشتراک و اختلاف آن ها پی خواهیم برد.

کلمات کلیدی :
دستور فارسی و عربی، اسم فعل، صوت، شبه جمله


مشاهده مقاله
114
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۷ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۰۳ آبان ۱۴۰۲