دوره 1، شماره 8، اسفند 98، صفحات 87 - 95
نویسندگان : نهیه سنگین آبادی *

چکیده :
هر تاریخ شفاهی نتیجه تولید انبوه اطلاعات تاریخی توسط انسان‌هایی است که بدون واسطه در متن حوادث شرکت داشته‌اند و یکی از شیوه‌های پژوهش در حوزه تاریخ است. این شیوه پژوهش به دلیل دستیابی به منابع و وقایع و رویدادهای تاریخی از اهمیت زیادی برخوردار است. جهت گسترش وسط تاریخ شفاهی باید به این سؤالات پاسخ داد. جایگاه تاریخ شفاهی در عرصه تحقیقات تاریخی چگونه است ؟ اعتبار مستندات روایات شفاهی ازنظر علمی تا چه حد است ؟ کارکردهای تاریخ شفاهی چیست ؟ جایگاه تاریخ شفاهی در عرصه تاریخ‌نگاری کجاست؟ در این مقاله تلاش می‌شود که تعریفی از تاریخ شفاهی ارائه گردیده و کارکردهای تاریخ شفاهی و اعتبار مستندات آن و جایگاه تاریخ شفاهی در عرصه تاریخ‌نگاری تا حدودی مشخص گردد.

کلمات کلیدی :
تاریخ شفاهی، تاریخ‌نگاری شفاهی، خاطرات، مصاحبه ‌شونده، پژوهشگر