دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 58 - 69
نویسندگان : نرگس امینی سیاهمزگی *

چکیده :
در دنیای امروز مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی از جمله دغدغه های اصلی نظام آموزشی است و تلاش برای بهبود مدارس افزایش یافته است و تمام ابعاد سیستم آموزشی اعم از ساختار، سازمان، اداره و رهبری مدارس، مشارکت جامعه و اولیاء و نیز محتوای برنامه درسی، روش های آموزشی و ارزشیابی کل سیستم مورد هدف قرار گرفته است. جلوگیری از نشاط و شادابی جوانان و جلوگیری از بروز احساسات و هیجانات عاطفی آنان، موجب سرخوردگی و بروز بیماری حقارت و عقده های روحی و روانی است. با شادی و نشاط زندگی معنا پیدا می کند و در پرتو آن دانش آموزان خصوصاً در دوران نوجوانی و جوانی می توانند خود را ساخته و قله های سلوك و پله های ترقی را چالاکانه بپیمایند. سعی داریم در این مقاله به بررسی وجود رابطه بین و شادکامی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بپردازیم.

کلمات کلیدی :
دانش آموزان متوسطه، شهرستان رشت، شادکامی، عملکرد تحصیلی.


مشاهده مقاله
211
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۲