دوره 5، شماره 55، بهمن 1402، صفحات 49 - 59
نویسندگان : عاطفه طورجی مکمل *

چکیده :
بی شک از مهم ترین عواملی در زندگی و سرنوشت هر کدام از ما نقش دارد و می تواند سعادت و شقاوت ما را زمینه ساز باشد، محیط اطراف ما و جامعه ای است که در آن زندگی می کنیم. لذا این اهمیت والای جامعه در زندگی افراد ایجاب می کند که در پی تحقق جامعه‌ی صالح، آباد و آرمانی باشیم تا در سایه‌ آن بتوانیم به رشد و کمال برسیم. اسلام برنامه ای جامع و دستورهایی کامل برای رسیدن به جامعه مطلوب به انسان ها می‌دهد که افراد با به کار بستن آن و ثبات در اجرای قوانین آن، به این جامعه دست می‌یابند. در این مقاله سعی داریم تا با ارائه ی تعریفی از یک جامعه سالم و نیز تاثیر آن بر افراد، به بررسی ویژگی های یک جامعه آرمانی بپردازیم.

کلمات کلیدی :
جامعه، جامعه آرمانی، اسلام، جامعه اسلامی


مشاهده مقاله
88
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۸ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۲