دوره 5، شماره 56، اسفند 1402، صفحات 30 - 43
نویسندگان : حمید مرادی * و یداله ملکی

چکیده :
خداوند متعال برنامه هدایت گری و هدایت پذیری موجودات را از آغاز هبوط آدم (ع) بر روی زمین بخصوص انسان ها به دو طریق تکوینی و تشریعی قرار داده است. با مطالعه قرآن این موضوع برای ما روشن می شود. از دیدگاه قرآن هدایت انسانها سنت حتمی الهی است که قرآن در آیات متعدد به این امر اشاره فرموده است. و هم چنین خداوند متعال در قرآن بهره مند ساختن امت ها از هدایت و هادی را جز سنت های حتمی خود می داند که در قرآن به این امر اشاره شده است. خداوند بحث ناتوانی بشر برای هدایت بدون وحی و استمداد الهی را امری غیر ممکن می داند و در این زمینه به ناتوانی معبودان باطل مشرکان از هدایت انسانها و همچنین ناتوانی پیامبر (ص) بر هدایت گمراهان در صورت عدم تعلّق مشیت و اراده خداوند بر آن هدایت،اشاره کرده است. در اینجا به مباحث زمینه های هدایت پذیری ونشانه های هدایت پذیری از دیدگاه قرآن پرداخته می شود.

کلمات کلیدی :
هدایت، رشد، انسان، قرآن


مشاهده مقاله
112
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۹ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۱۶ اسفند ۱۴۰۲