دوره 4، شماره 36، تیر 1401، صفحات 44 - 56
نویسندگان : افشین مجاهد *

چکیده :
رشد و شکوفایی فعالیت‌هاي اقتصادي در دنیاي حاضر، مستلزم اتخاذ تدابیر صحیح تجاري است که یکی از این برنامه‌هاي راهبردي، مذاکره و انعقاد قراردادها از طریق نماینده تجاري است. امروزه نمایندگی تجاری، یکی از رایج‌ترین نهادهایی می‌باشد که استفاده از آن با توسعه ارتباطات و گسترش دامنه روابط اعتباري در جوامع و نیز انجام اعمال حقوقی متعدد بیش از پیش، توسعه یافته، به طوری که با گسترش بازرگاني و تجارت و فراتر رفتن آن از حوزه ملي كشورها و بين‌المللي شدن آن، پديده نمايندگي تجاري نيز اهمیت بیشتری پيدا نموده است. هرچند نمایندگی تجاری قدمتي به درازاي تاريخ تجارت دارد با اين حال هيچگاه قوانين و مقررات مشخص و شناخته شده‌اي در سطح ملي و بين المللي نداشت تا اينكه با گسترش تجارت بين‌الملل و لزوم استفاده از نمايندگان تجارتي براي فروش و معرفي كالاها و خدمات، لزوم تدوين قواعد و مقررات آن نيز احساس شد. اهمیت نمایندگی تجاری آنجا مشخص می‌شود که اساساً امروزه بسیاری از امور تجاری اشخاص توسط نمایندگان آنان صورت می پذیرد. نمایندگانی که در عناوین مختلف فعالیت می‌نمایند. بنابراین در این مقاله به بررسی جایگاه نمایندگی تجاری در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازیم.

کلمات کلیدی :
نماینده تجاری، تاجر، قرارداد، معاملات تجاری، اصیل.


مشاهده مقاله
223
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۶ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۸ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۸ تیر ۱۴۰۱