دوره 5، شماره 50، شهریور 1402، صفحات 45 - 60
نویسندگان : مهدی قاسمی خادمی * و اسحاق رسولی

چکیده :
توجه و تشویق به مقوله معنویت، منافعی را برای سازمان در پی دارد که در برگیرنده رشد و تعالی سطح بهره وری نیروی انسانی در جهت تحقق یافتن اهداف سازمانی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر برگزاری مناسک مذهبی بر بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام یافته است. این تحقیق از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و روش، تحقیقی از نوع همبستگی محسوب می گردد. جامعه هدف شامل کلیه کارشناسان با رابطه استخدامی رسمی، شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به تعداد 160 نفر بوده اند که از بین آنها تعداد 113 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده با توجه به جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد که در این خصوص به منظور سنجش بهره وری و نیز سنجش تقید افراد به مناسک مذهبی، از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شدکه به دلیل استاندارد بودن، روایی و پایایی آنها مورد تائید قرار گرفته است. در این تحقیق برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد که بین دو متغیر مناسک مذهبی و بهره وری، همبستگی معنادار و مثبت وجود دارد که با توجه به میزان ضریب همبستگی ( 207/0)، همبستگی میان دو متغیر ضعیف می باشد. با توجه به نتیجه تحقیق حاضر، بازبینی و بازشناسی کارکردهای مختلف مراسم و مناسک مذهبی دانشگاه در دو بُعد فرهنگی و اجتماعی و نیز تحلیل محتوایی آن ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی :
مناسک مذهبی، بهره وری، معنویت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


مشاهده مقاله
24
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۳ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ شهریور ۱۴۰۲