دوره 3، شماره 32، اسفند 1400، صفحات 63 - 42
نویسندگان : زهرا معظمی * و مجید ابراهیمی

چکیده :
امروزه برخورداري از فنّاوري توليد واکسن، علاوه بر تاثير مستقيم بر نظام سلامت، اقتصاد کشورها را متاثر نموده، ضمن اين که به دليل مباحث امنيت زيستي، در مباحث دفاعي امنيتي نيز اهميتي مضاعف يافته است. به علاوه، توانمندي فنّاورانه در اين حوزه، به عنوان پيشران توسعه زيست فنّاوري تلقي مي گردد که به عنوان يکي از فنّاوري هاي نوظهور و پيشران توسعه کشورها، مطرح مي باشد و تاکنون به اين موضوع از منظر سياست گذاري در کشور، کمتر پرداخته شده است.هر دولتي سه تعهد در قبال شهروندان خودش دارد؛‌ تعهد به شناسايي، احترام و اجرا. شناسايي حق سلامت در اسناد و مقررات داخلي وجود دارد، تعهد به احترام يعني همه صاحبان قدرت براي اين حق احترام قائل باشند و تعهد به اجرا يعني اقدامات لازم در اين زمينه انجام شود.در نتيجه تهيه ملزومات درماني و ازجمله توليد و يا خريد واکسن ازجمله حقوق سلامت است. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که موانع و چالش هاي اعمال مسئوليت مدني دولت در ايران در قبال واكسيناسيون كرونا چگونه قابل استنباط و ارزیابی است؟ دستگاههای نظارتی متنوع نظارتی در حقوق ایران وجود دارد که زیر مجموعه قوه مجریه،قوه قضائیه،قوه مقننه ،نهاد رهبری،مجلس خبرگان و شورای نگهبان وجود دارد.وظیفه کلیه دستگاههای نظارتی این است که اهدافی را که در قانون اساسی،قوانین عادی،آیین نامه ها و بخش نامه ها پیش بینی شده با عملکرد دستگاه های اجرای مطابقت دهند. در خصوص نهادهای غیر دولتی یکی از کارکردهای اصلی نهادهای مدنی توانمندسازی جامعه، شناختن و ریشه یابی مسائل و معضلات آن در سطح خرد و کلان و ارائه راه حل عملی برای رفع کاستی هاست.نمونه نهادهای مدنی و اشکال سازمانی به اتحادیه های کارگری، احزاب و جمعیت های بشر دوستانه و ....اشاره شده است.پس تعهد دولت در اين موارد يک تعهد بنيادين است و البته دولت به موجب اختيارات حاکميتي و با لحاظ‌کردن منافع عمومي و مصالح جامعه مي‌تواند مطابق قانون محدويت‌هايي را اعمال کند که به‌طور مثال از کدام کشور واکسن براي تأمين منافع عامه خريداري کند.

کلمات کلیدی :
مسئوليت مدني، اعمال مسئوليت مدني دولت، دستگاه های نظارتی، واكسيناسيون كرونا