دوره 4، شماره 42، دی 1401، صفحات 21 - 42
نویسندگان : مینو طباطبایی * و روژین اعظمی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر رابطه ذهنیت فلسفی وسرمایه های روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه مي باشد، روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق مورد نظر معلمان دوره ی ابتدایی شهر کرمانشاه می باشد (N=4500) که با استفاده از جدول کرچسی و مورگان 350 نفر را به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب و با روش تصادفی منظم به جدایی گزینی آنها اقدام نمودیم، ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد از جمله سرمایه های روانشناختی لوتانز (2010) می باشد که با توجه به استاندارد بودن آن ها روایی و پایی آن ها مورد تایید اساتید متخصص قرار گرفته است؛ براي تجزيه و تحليل اطلاعات استنباطي ازضريب همبستگي، تحليل واريانس، آزمون تي، رگرسيون چندگانه استفاده مي شود و همچنين براي غناي بيشتر تحقيق از روش هاي آماري توصيفي نمودارها، جداول توزيع فراواني، شاخص هاي مركزي وپراكندگي نيز بهره گرفته مي شود، در ضمن كليه ي عمليات اجرايي پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار spss صورت مي گيرد. ماحصل تحقیق را می توان این گونه بیان نمود که بین متغییرهای ذهنیت فلسفی و سرمایه های روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان رابطه ی معنادار و همبستگی مثبتی وجود دارد.

کلمات کلیدی :
شهر کرمانشاه، معلمان ابتدایی، سرمايه هاي روانشناختي، كيفيت تدريس


مشاهده مقاله
266
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۹ دی ۱۴۰۱