دوره 4، شماره 39، مهر 1401، صفحات 56 - 62
نویسندگان : رامین نادرلویی * و جمیل قریشی

چکیده :
ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب برای عبور از بحران آب در ایران بر کسی پوشیده نیست. برای دستیابی موفقیت آمیز به این هدف نیاز است تا آب از نگاه ایرانیان باستان مورد بررسی قرار گیرد زیرا تجربه تاریخی حاکی از آن است که ایرانیان از دیرباز در تلاش برای سازگاری با کم آبی بوده و در دوره هایی نیز با موفقیت توانسته اند به این هدف دست یابند. این پژوهش در نظر دارد تا با استفاده از رویکرد نشانه شناسی، ارزش و جایگاه آب در نگاه ایرانیان باستان را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی و روش مورد استفاده نیز مطالعه اسناد و پژوهش های صورت گرفته در این رابطه می باشد. نتیجه پژوهش نشان دهنده آن می باشدکه برای ایرانیان باستان، آّب نماد پاکی وطهارت، آگاهی، ایمان و زایندگی بوده است. احیا این نوع نگاه به آب می تواند تاثیر به سزایی در موفقیت اصلاح الگوی مصرف آب داشته باشد.

کلمات کلیدی :
نشانه شناسی، رولان بارت، آب، ایران باستان، اصلاح الگوی مصرف آب، بحران آب، سازگاری با کم آبی


مشاهده مقاله
265
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۴ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ مهر ۱۴۰۱