ویژگی زنان برتر از دیدگاه اسلام با تأکید بر آیه 5 سوره تحریم
ویژگی زنان برتر از دیدگاه اسلام با تأکید بر آیه 5 سوره تحریم
دوره 3، شماره 25، مرداد 1400، صفحه 142 - 132
نویسندگان : مریم طالبزاده دزفولی و محمّدمهدی کریمی نیا * و علی مدد مالکی و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
در این مقاله کوتاه برخی مواردی که رعایت آن در زندگی زناشویی از جانب زنان لازم و ضروری است شرح داده شده است.اساس این مقاله مختصر، آیه 5 سوره تحریم است که در آن خداوند برای پیامبر خویش برخی خصوصیات زنان شایسته و برتر را مطرح می کند. خصوصیاتی همچون مسلمان بودن، مؤمن، متواضع، توبه کار و عابد بودن. در این مقاله برخی دیگر از خصوصیاتی که درواقع خصوصیات لازم و ضروری، و زیر مجموعه ویژگی های فوق می باشند ارایه و شرح داده شده است مانند: 1-دینداری 2-کم توقعی 3-دوری از زخم زبان وبد دهنی4- مطیع بودن 5- دوری ازقهر و مشاجره 6-قدر دان بودن 7- حساس نبودن 8-خوش خلقی 9-دوری از لجبازی 10 -صبور بودن. همچنین ذکر شده است که خصوصیاتی که در آیه 5 سوره تحریم آمده کلیات مهمی است که زیر مجموعه های اخلاقی فراوانی دارد که ده تا از مهمترین های آن به استناد روایات معصومین علیهم السلام در این مقاله مختصر ارائه شده است.

واژگان کلیدی :
زنان برتر، مردان، اختلافات زناشویی.