دوره 5، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحات 78 - 90
نویسندگان : ماندانا یکتا *

چکیده :
حقوق هرجامعه مجموع قوانین و مقرراتی است، که در زمان معینی بر جامعه حکومت می کند. روابط مزبور از مسائل ثابت و دائمی نبوده و با تحولات اجتماعی و پیشرفت و توسعه ضوابط روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می شود. تمام نظام های قانونگذار همواره سعی بر گسترش سیطره خود بر رسیدگی به جرایم و مجازات مرتکبین داشته و بسیار اتفاق می افتد که در رابطه با جرم ارتکابی مراجع قضائی خود را صالح به رسیدگی می دانند یا در بسیاری موارد قانونگذار به فراخور وضع موجود رفتارهای جدیدی را جرم انگاری نموده یا متقابلاً وصف مجرمانه ای را از رفتاری که سابقاً جرم بوده است می زداید. جرم شناختن رفتار افراد و مجازات آنان بدون وجود یک ضابطه ای از پیش تعیین شده امری ناشایست و ناعادلانه بوده و آزادی افراد را با تهدید جدی مواجه می سازد. این ضابطه از پیش تعیین شده همان قانون است و تا مادامی که رفتاری در قانون جرم انگاری نشده باشد نمی توان افراد را بابت انجام آن تحت تعقیب قرار داد. محیط اجتماعی در رفتار انسان مؤثر است ولی همیشه نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز ندارد. ساخت شخصیت روانی تحت تأثیر عامل وراثت و محیطی است که در آن قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل اندیشه و روحیه مجرمین موضوع قابل بحث در فرایند شکل گیری یک عمل مجرمانه است که فرد را به سمت ارتکاب عمل مجرمانه سوق می دهد. عزم و تصمیم بر ارتکاب جرم به تنهائی دارای هیچگونه آثار جزئی نیست زیرا قصد و نیت بر ارتکاب جرم امری است باطنی و قابل ندامت و پشیمانی این مرحله برای امنیت عمومی خطری ندارد و تنها در صورت ثبوت حاکی از خبث طینت فرد است. مع هذا برای تحقق شروع به جرم قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ضرورت دارد.

کلمات کلیدی :
عوامل محیطی بزهکاری، شخصیت بزهکارانه و قصد مجرمانه، شروع به جرم و اجرای آن.


مشاهده مقاله
263
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲