دوره 4، شماره 35، خرداد 1401، صفحات 64 - 75
نویسندگان : مریم زیار * و روح اله مهدوی خواه و محمّدمهدی کریمی نیا و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
پژوهش حاضر به منظور بررسی جریان های تکفیری و راه های برون رفت از آسیب های آنها به روش کتابخانه ای نوشته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که جریان های تکفیری پدیده نوظهوری نبوده و در واقع امتداد فکری و زمینه ای خوارج هستند. جریان های تکفیری هم به لحاظ اصول فکری و هم به لحاظ زمینه ها و بسترهای پیدایش به خوارج شباهت دارند به منظور دستیابی به اهداف پژوهش در ابتدا اصول فکری و چگونگی پیدایش جریانهای تکفیری تحلیل شده و سپس برخی از راهکارهای فکری –عملی از جمله : ترویج و تقویت تقریب مذاهب اسلامی و نشر مباحث اسلامی، تحلیل و نقد علمی اندیشه های تکفیری ها و لزوم هوشیاری نخبگان در آگاه سازی امت اسلامی و... مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه برخی از راهکارهای سیاسی- اجتماعی مقابله با خطر تکفیری ها از جمله: تأکید بر وحدت امت اسلامی و بیان آثار و آفات اختلافات مذهبی و دشمن شناسی و شناسایی نقش استعمارگران در پیدایش و گسترش سلفیه و فرقه های تکفیری مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
تکفیر، خوارج، سلفی ، جریان های تکفیری


مشاهده مقاله
455
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۸ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۶ تیر ۱۴۰۱