دوره 4، شماره 41، آذر 1401، صفحات 44 - 55
نویسندگان : محسن زمانی و مهدی شوشتری *

چکیده :
معیشت و تأمین معاش همواره دغدغه بشر بوده و بسیاری از مفاسد اجتماعی ناشی از فقر اقتصادی و نقصان در تأمین معاش می باشد، تقدیر صحیح معیشت می تواند جبران کننده قسمت اعظمی از کاستی های اقتصادی باشد، شناخت مبانی تقدیر معیشت، در سبک زندگی اسلامی می تواند فرد مسلمان را به هدف عالیه (قرب الهی) برساند و برای تحقق این امر بکارگیری صحیح تقدیر معیشت در سبک زندگی اسلامی یک فرد مسلمان و ارائه و آموزش آن به مراکز علمی و جامعه نیاز ضروری است. اثر حاضر از نوع پژوهش های «داده بنیاد» مبتنی بر داده های قرآن و روایات، انجام شده است. بنا بر نتایج حاصل از پژوهش تقدیر معیشت یکی معیار های مهم دینی در گزاره های اسلام به شمار می رود که می توان آدمی را به سعادت (دنیوی و اخروی) و قرب الهی برساند.

کلمات کلیدی :
الگو، تقدیر معیشت، عقل معاش، سبک زندگی


مشاهده مقاله
15
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۶ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ دی ۱۴۰۱