دوره 1، شماره 2، شهریور 98، صفحات 47 - 53
نویسندگان : ساناز میرغفاری جاهد *

چکیده :
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه دلبستگی شغلی و سرمایه روانشناختی کارگران شهرک صنعتی شهر تهران بود. جامعه آماری شامل کلیه کارگران شهرک صنعتی شهر تهران (150۰ نفر) بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 320 نفر به‌عنوان نمونه به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی – همبستگی و جمع‌آوری اطلاعات به شکل میدانی انجام گرفت. ابزار مورداستفاده تحقیق، دو پرسشنامه دلبستگي شغلي کانونگو و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و از آزمون‌های آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد از بین ابعاد سرمايه روانشناختی، امیدواری و تاب‌آوری قابلیت پیش‌بینی متغیر دلبستگی شغلی آزمودنی‌ها را داشتند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده اجرای برنامه‌هایی به‌منظور افزایش سرمایه روانشناختی کارگران شهرک صنعتی شهر تهران می‌تواند آن‌ها را نسبت به کارشان دلبسته تر کند.

کلمات کلیدی :
دلبستگی شغلی، سرمایه روانشناختی، شهرک صنعتی