دوره 5، شماره 54، دی 1402، صفحات 33 - 44
نویسندگان : داود محمدجانی و امیر فاضلی و محمد کرمی *

چکیده :
ترویج فرهنگ اقامه نماز به‌عنوان بخشی از شریعت مطرح است و در قرآن کریم، این ضرورت، نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند. یکی از بسترهای بسیار مهم در رابطه با ترویج فرهنگ نماز در بین نسل جوان، دانشگاه‌ها هستند که می‌توانند نقش بسیار مهمی در ترویج فرهنگ نماز در جامعه ایفا کنند. هدف نوشتار حاضر، بررسی جایگاه دانشگاه در ترویج فرهنگ نماز در بین نسل جوان و روش تحقیق آن به‌شیوه مطالعالعه کتابخانه‌ای و مرور منابع مکتوب است. نتایج نشان می‌دهد‌که اساتید و مدیران دانشگاه‌ها، نقش بسیار مهمی در ترویج فرهنگ نماز در نسل جوان دارند. آن‌ها می‌توانند به‌عنوان نمونه‌های الگو برای دانشجویان عمل کرده و با ارائه مثال‌های موفقی از عمل به نماز، تشویق و الهام‌بخشی برای دانشجویان باشند؛ دانشگاه‌ها می‌توانند با ایجاد فضاهایی برای عبادت و نماز، این عمل را ترویج کنند؛ برگزاری نماز جماعت و گرامی‌داشت ایام مذهبی و مراسم دینی، می‌تواند به‌عنوان یک فرصت برای آشنایی دانشجویان با فرهنگ نماز و ارتباط با کسانی‌که به این فرهنگ عمل می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی :
نماز، فرهنگ نماز، دانشگاه، نسل جوان


مشاهده مقاله
57
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ آذر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۳۰ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ دی ۱۴۰۲