مصادیق قرآنی اقدامات کفّار و منافقین در مأیوس سازی مؤمنین با رویکرد به بیانیّه گام دوّم انقلاب اسلامی
مصادیق قرآنی اقدامات کفّار و منافقین در مأیوس سازی مؤمنین با رویکرد به بیانیّه گام دوّم انقلاب اسلامی
دوره 3، شماره 26، شهریور 1400، صفحه 67 - 55
نویسندگان : فهیمه تابش و محمّد تابش و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
امید به آینده روح حاکم بر بیانیه ی گام دوم انقلاب و کلید همه ی قفلهاست که بدون ان هیچ قدمی نمیتوان برداشت.کفار و منافقین در طول تاریخ همواره اقدامات مشابهی را برای مأیوس سازی مؤمنین انجام داده و تمام تلاش خود را در این راستا به کار برده اند زیرا میدانند که ناامیدی از رحمت خدا و آینده سبب می شود مومنین در تمامی عرصه ها دست از تلاش برای پیشرفت بردارند و دشمنان را به اهدافشان می رساند. لذا بررسی کتابخانه ای این اقدامات شامل سیاه نمایی، ایجاد ترس، ایجاد باور به ظلم، شایعه سازی، فشار اقتصادی و جدا کردن مردم از مسئولین که در قرآن وروایات به آنها اشاره شده سبب آگاهی از الگوی عملی نها و تحت تاثیر قرار نگرفتن از این اقدامات می شود و همچنین سبب می شود که آسان تر و سریع تر به اهداف چشم انداز گام دوم انقلاب اسلامی دست یابیم.

واژگان کلیدی :
یأس، امید، بیانیه گام دوم، کفار، منافقین