دوره 5، شماره 56، اسفند 1402، صفحات 78 - 91
نویسندگان : سید محمد حسین جزایری * و علی کریمی و حسن صادقیان مشکانی

چکیده :
پیشینه مالکیت، با روش‌های گوناگون قابل کشف و ارزیابی است که یکی از آنها، رجوع به کتب آسمانی است. در این نوشتار با توجه به برخی از گزاره‌های قرآنی که عمدتاً در بخش آیات القصص ‌می ‌باشد پیشینه مالکیت را مورد بحث و بررسی قرار ‌می‌دهیم. پرسش اصلی این پژوهش، آن است که چه شواهد قرآنی بر وجود مالکیت در اعصار و دوره‌های مختلف حیات انسانی وجود دارد. در این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه رسیدیم که مفهوم مالکیت پیوسته با انسان همراه بوده و به عنوان یک مفهوم شناخته شده برای بشر، محترم و معتبر بوده و عمری به اندازه عمر انسان دارد. آیاتی از قرآن که ناظر به اعصار مختلف است و از معاملات‌، انفاق‌، ارث‌، انتساب اموال به افراد‌، وصیت‌، خمس‌، عبد و امه‌، هبه و... صحبت نموده است همگی دال بر وجود مالکیت در اعصار مختلف ‌می‌باشند.

کلمات کلیدی :
مالکیت، پیشینه مالکیت‌، فقه الاقتصاد، آیات مالکیت.


مشاهده مقاله
82
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۳ دی ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ اسفند ۱۴۰۲