دوره 5، شماره 53، آذر 1402، صفحات 55 - 69
نویسندگان : علیرضا سیلاوی *

چکیده :
علل تشدید مجازات، با توجه به اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از علل عام تشدید مجازات، تکرار جرم می باشد. شرایط لازم برای تحقق تکرار جرم و حدود تشدید در بحث تکرار جرم، اهمیت دو چندان دارد. زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات کمتر یا بیشتر از میزان جرم باشد، اصل عدالت کیفری را زیر سوال می برد ارتكاب جرايم متعدد نشانه ناسازگاري و حالت خطرناک بزهكار است در مورد تكرار جرم نیز همین حالت است و تكرار جرم بعد از اجراي قطعي مجازات نشانه حالت خطرناک مجرم و عدم موفقیت بزهكار در تطابق خود با جامعه بعد از اجراي جرم است. يكي از اصولي كه در قوانین جزايي از جايگاه والايي برخوردار است، اصل عدالت كیفري و تشديد كیفري است كه احكام بسیاري از آن استخراج ميشود و اصول و قواعد جزايي بیشماري با اين اصل در ارتباطي تنگاتنگ قرار دارند. يكي از علل عام تشديد مجازات(تكرار جرم) ميباشد؛ كه به نوبه خود تاثیر بسزايي در تامین اهداف مجازات مي گذارد و شخص بزه كار را از انجام مجدّد جرم باز مي دارد. در اين بحث، عدالت کیفری با تشدید مجازات بعنوان راهکار حقوق جزایی در مقابل تکرار جرم مورد بررسي قرار مي گیرد؛ زيرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه كار كمتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت كیفري زير سوال می رود.

کلمات کلیدی :
قانون مجازات، نوع كیفر، قوه قضائیه


مشاهده مقاله
62
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۵ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۰۳ دی ۱۴۰۲