دوره 5، شماره 51، مهر 1402، صفحات 39 - 49
نویسندگان : عزت الله مولایی نیا * و محسن ساکت و سعید روشی

چکیده :
موضوع اعجاز مدیریتی قرآن در مواجه با تحریم ها یک موضوع نو در زمینه های مدیریتی است که در ادامه به چگونگی برخورد با تحریم ها طبق کلام الهی میپردازیم. با پیگری مسئله مدیریت در قرآن و با توجه به اینکه مفهوم مدیریت به خودی خود فایده ای نخواهد داشت و کارساز نخواهد بود در همین راستا برای پیاده سازی نیاز به مفاهیم و اصول مدیریتی دارد، لذا در این مقاله ضمن تعریف تحریم در ادامه بر ضرورت تدوین این نظریه و اهمیت مسائل مدیریتی و اقتصادی بر اساس آیات قرآن کریم میپردازیم،و پس از ارائه شیوه های مدیریت تحریم از منظر قرآن، یک چهار چوب کلی و قوانینی راجع به نحوه برخورد با تحریم ها بیان نموده و پس از آن به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی :
قرآن، اعجاز مدیریتی، تحریم، اقتصاد، حفیظ، علیم، ایمان


مشاهده مقاله
100
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۹ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۰۳ آبان ۱۴۰۲