دوره 3، شماره 28، آبان 1400، صفحات 64 - 51
نویسندگان : وحيد حسن زاده * و عليرضا همتي و وحيد سياحيان دهکردي و عارف شاطري

چکیده :
امروزه، یکی از دغدغه های اساسی سازمان ها و شرکت ها، عقب نماندن از کورس رقابت و افزایش توان رقابتی خود برای پیشی گرفتن از رقبا در عرصه ی تولید یا خدمات است. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه اي و نظرات صاحبنظران به هدف بررسي اهميت هوش رقابتي در صنعت بيمه به رشته تحرير در آمده است . نتيجه نشان مي دهد که هوش رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت راهبردی و یکی از سریع ترین زمینه های رشد در کسب و کار دنیا و همچنین، یکی از فنون مهم در ایجاد مزیت رقابتی به شمار می رود. صنعت بیمه که سوای سودآوری وسیع و بزرگش، یکی از صنایع پرسود برای جوامع بشری نیز برشمرده می شود، نه تنها برای سود آوری هر چه بیشتر، بلکه برای بقا و عقب نماندن از عرصه ی رقابت نیازمند بهره مند شدن از هوش رقابتی به عنوان تضمین کننده ترین حیات شرکت ها می باشد.

کلمات کلیدی :
هوش رقابتی، صنعت بیمه، مدیریت راهبردی