دوره 5، شماره 54، دی 1402، صفحات 60 - 67
نویسندگان : سارا اديبی سده * و غزاله کبيرآبادي

چکیده :
هرگاه یکی از ارکان اساسی عقد تحقق نیابد باید آن را باطل شمرد زیرا در چنین حالتی هیچ پدیده حقوقی به وجود نیامده است. عقد بیع باطل فاقد هر گونه آثار حقوقی است و طرفین معامله مالک مبیع یا ثمن نخواهند شد و در صورت قبض ،ضامن مالی هستند که در اختیار گرقته اند.در عقد بیع فاسد قابض همچنانکه ضامن عین است ضامن منافع آن نیز می باشدو طرفین نسبت به کلیه خسارات قانونی و همچنین در قبال اشخاص ثالث مسوولند. فسخ پایان دادن به قرارداد به وسیله یکی از خیارات می باشد. فسخ موجب مي شود كه عقد از زمان انشاي فسخ منحل گردد و آثار آن قطع شود و به هيچ وجه تأثيري در وضعيت و آثار عقد نسبت به زمان گذشته ندارد. به اين ترتيب عقد قابل فسخ، يك عقد صحيح و واجد تمام شرايط لازم و قانوني است و آثار حقوقي آن تنها پس از فسخ از بين مي رود، در صورتي كه عقد باطل، هيچ گاه وجود پيدا نمي‌كند و در هيچ زمان اثر حقوقي ندارد.

کلمات کلیدی :
بیع، مبیع، ثمن، فسخ، بطلان


مشاهده مقاله
46
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۵ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ دی ۱۴۰۲