دوره 5، شماره 54، دی 1402، صفحات 85 - 98
نویسندگان : مجتبی ملک زادگان *

چکیده :
هدف: پژوهش حاضر ،بررسی میزان توجه به تقویت بنیان خانواده ها در کتب درسی دوره متوسطه می باشدبه همین منظور به تجزیه و تحلیل کتب درسی دوره متوسطه پرداخته شده است . جامعه مورد نظر در این تحقیق عبارت انداز : تمامی کتابهای دوره متوسطه اما نمونه مورد نظر 6 کتاب( دین وزندگی اول ،دوم ، سوم دبیرستان و دین و زندگی پیش دانشگاهی، اجتماعی اول دبیرستان و جامعه شناسی دوم دبیرستان ) انتخاب گردیده است. چون در این کتابها به تقویت بنیان خانواده توجه شده است. روش:نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیده است. ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با استفاده ازتحلیل محتوای کتب های مورد نظر جمع آوری شده است. بدین صورت که تقویت بنیان خانواده به دو عوامل بیرونی خانواده که شامل( فرهنگ و محیط اجتماعی،اقتصاد جامعه،خانواده های طرفین) و عوامل درونی خانواده که شامل(توجه به جایگاه خانواده، مساله سرپرستی خانواده،تثبیت نقشها، محبت زن و شوهر) بود تقسیم بندی شده است و سپس فراوانی مورد نظرو درصد فراوانی هر یک از مقوله ها محاسبه گردیده است. یافته ها:در پایان نتایجی که از تحقیق بدست آمده است بدین صورت بوده است ؛که کتب درسی دوره متوسطه به عواملی که باعث تقویت بنیان خانواده می شود خیلی کم توجه کرده است.

کلمات کلیدی :
تحلیل محتوا، کتب درسی، دوره متوسطه، بنیان خانواده، نقش


مشاهده مقاله
52
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۷ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ دی ۱۴۰۲