دوره 4، شماره 39، مهر 1401، صفحات 1 - 14
نویسندگان : حکیمه خیراندیش و محمّدمهدی کریمی نیا * و محمّدحسین احمدی و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
این پژوهش تحت عنوان شناخت صفات(ثبوتی وسلبی) خداوند متعال در صحیفه سجادیه می باشد، مهم ترین سؤالی که این پژوهش درپی پاسخ به ان است راه های معرفت صفات خداوند متعال درصحیفه سجادیه است. امام سجاد علیه السلام در سراسر صحیفه سجادیه هدف نهایی را خداوند متعال معرفی می کند و درتمام دعاها مخاطب را با زبان دعا و مناجات به آن حقیقت یکتا مخاطب می کند؛ امام با محور قراردادن خدا در دعاهای مختلف به ما می فهماند که محور زندگی انسان درتمام شئون آن باید خدا باشد. ومنظور از این محور قراردادن و هدف بودن خدا؛ همانا حضور خداوند در متن زندگی است.ازنگاه امام سجاد(ع) اعتقاد به توحید ویگانگی ذات مقدس خداوند در تمام بینش ها و کنش های افراد تأثیر گذار است. معرفی صفات الهی از جمله معارف کلیدی است که در صحیفه سجادیه بدلیل موج شبهاتی که در ان زمان مطرح بوده، مشاهده می شود لذا نتیجه این پژوهش دستیابی به صفات خداوند متعال براساس فرمایشات امام سجاد علیه السلام در دعای چهل و هفتم است که به دلیل عصمت آن بزرگوار از هرگونه انحراف و نقض مبراست.

کلمات کلیدی :
خداوند، صفات ثبوتی، صفات سلبی، صحیفه سجادیه


مشاهده مقاله
328
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۴ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ مهر ۱۴۰۱