واکاوی مسؤولیّت‌های اجتماعی بانوان در عصر پیامبر اکرم (ص)
واکاوی مسؤولیّت‌های اجتماعی بانوان در عصر پیامبر اکرم (ص)
دوره 3، شماره 24، تیر 1400، صفحه 98 - 86
نویسندگان : زهرا مهدوي فخر و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
حوزه اجتماع از جمله عرصه‌هایی است که از زمان صدر اسلام برای زنان مسلمان بستر فعالیت بوده است. پیامبر اکرم (ص) با توجه به محدودیت زنان در برخوردهای اجتماعی چگونه آنان را در فعالیت‌های اجتماعی شریک و ایشان را عهده‌دار چه وظایفی می‌کردند؟ پرسشی است که نویسنده به منظور ارائه الگوی حسنه از زنان اجتماعی در صدد پاسخ به آن است. نتايج اين تحقيق كه با روش كتابخانه‌اي جمع آوري و به شيوه توصيفي به آن پرداخته شده است، مسؤولیّت‌هاي اجتماعي سپرده شده به زنان را در سه عرصه سياسي، فرهنگي و اقتصادي تقسيم بندي مي‌كند. بيعت، هجرت و مشاركت‌ در جنگ با افعالي مانند پرستاري، تهيه دارو، تجهيز لوازم در عرصه سياست؛ شركت در نماز جماعت، مشاعره و سخنراني از جمله فعاليت‌هاي حوزه فرهنگ و كشاورزي، دامداري، فروشندگي نيز از فعاليتهاي عرصه اقتصادي بانوان در اين مقاله معرفي شده‌اند.

واژگان کلیدی :
اجتماع، بانوان، پيامبر اكرم(ص)، رسالت، مسؤولیّت.