دوره 6، شماره 59، خرداد 1403، صفحات 10 - 25
نویسندگان : اکرم جعفری * و افسانه رضایی للری

چکیده :
شهادت اوج تعالی انسان است.آن گاه که انسان تمام هستی خود را یک جا نثار معبود می کند و قطره وجودش به دریای بیکران هستی مطلق می پیوندد و در فرهنگ اسلام به خصوص تشیع ارزشمندترین و گرانبهاترین حرکت، شهادت است. همچنین مقام و جایگاه شهید در دین اسلام و آیات قرآن کریم امری روشن و تاکید شده است. عنوان این مقاله در مورد اوصاف شهید از دیدگاه آیات و روایات است و روش این مقاله توصیفی است و مطالب آن با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. در این مقاله به بحث درباره حقیقت شهادت، جایگاه و فضیلت شهید در آیات و روایات، اقسام شهید و اولین شهید در اسلام پرداخته شده است. در پایان اوصاف شهید را با توجه به آیات و روایات بیان کرده است.

کلمات کلیدی :
شهید، شهادت، جهاد، کشته شدن، اسلام


مشاهده مقاله
49
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۰۹ تیر ۱۴۰۳