دوره 5، شماره 50، شهریور 1402، صفحات 61 - 68
نویسندگان : هومن محمدی *

چکیده :
در این مقاله، به بررسی و کندوکاوی بر معاونت در جرم و آدم ربایی در حقوق جزا پرداخته شده است. معاونت در جرم به معنای همکاری یا همراهی با فردی است که جرمی را انجام داده است. این مفهوم در حقوق جزا بسیار مهم است و در تعیین مجازات فرد متهم نقش مهمی دارد.در این مقاله، ابتدا به تعریف و توضیح مفهوم معاونت در جرم پرداخته شده است. سپس به بررسی معاونت در جرم و نقش آن در تعیین مجازات متهم پرداخته شده است. همچنین، به بررسی موارد و شرایطی که معاونت در جرم می‌تواند اثرگذار باشد، پرداخته شده است.در ادامه، به بررسی مفهوم آدم ربایی و نقش آن در حقوق جزا پرداخته شده است. آدم ربایی به معنای انتقال یا نقل و انتقال فردی است که به جرمی متهم است. در این قسمت، به بررسی انواع آدم ربایی و تأثیر آن در تعیین مجازات متهم پرداخته شده است .در نهایت، نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی برای بهبود قوانین و مقررات مربوط به معاونت در جرم و آدم ربایی در حقوق جزا ارائه شده است. این مقاله به دانشجویان و پژوهشگران حقوق جزا کمک می‌کند تا درک بهتری از این مفاهیم پیچیده داشته باشند و بهبودهای لازم را در قوانین مربوطه ارائه دهند.

کلمات کلیدی :
معاونت جرم، آدم ربایی، حقوق جزا


مشاهده مقاله
23
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۴ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ شهریور ۱۴۰۲