دوره 6، شماره 58، اردیبهشت 1403، صفحات 67 - 76
نویسندگان : مجید شیرازیان *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی تعهد سازمانی از زریق رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی بود. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها در زمره پژوهش‌های توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی 255 معلمان منطقه کدکن در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند. در این پژوهش150 نفر به عنوان حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم کوکران تعیین شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه تعهد سازمانی [1] و پرسشنامه خلاقیت سازمانی [2] و پرسشنامه رضایت شغلی [3] گردآوی شدند برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss و از روش آماری تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که رضایت شغلی (P≤0/000 , β=0/499) و خلاقیت سازمانی (P≤0/001 , β=0/240) رابطه مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارند. همچنین یافته‌ها نشان دادند که متغیر‌های پیش‌بین (رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی) مدل توانسته‌اند در مجموع، 38 درصد واریانس متغیر ملاک (تعهد سازمانی) را پیش‌بینی کنند. با توجه به یافته‌ها، با افزایش میزان رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی، میزان تعهد سازمانی افزایش می‌یابد. بنابراین با ایجاد بستری در سازمان در جهت افزایش رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی، می‌تواند میزان تعهد سازمانی فرد را به سازمان افزایش دهد.

کلمات کلیدی :
رضایت شغلی، خلاقیت سازمانی، تعهد سازمانی


مشاهده مقاله
49
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۲ آذر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۴ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳