دوره 4، شماره 36، تیر 1401، صفحات 93 - 103
نویسندگان : حسن آرایش * و مهران منصوری و سید رضا رحیمی عماد

چکیده :
مفهوم جنگ همواره از مفاهیم مذموم در روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. اما یک واقعیت غیر قابل انکار در حوزه روابط بشری است. جنگ‌ها با توجه به ماهیت خود می‌توانند دوحالت تدافعی و تهاجمی داشته باشند. از نظریاتی که در راستای ارتقاء قواعد جنگی مطرح شده، نظریه جنگ عادلانه است. این نظریه سعی می‌کند با ایجاد قواعدی اخلاقی و انسانی، از شدت هزینه‌های مادی و معنوی جنگ بکاهد. اسلام نیز به عنوان یک دین فراگیر در خصوص جنگ و صلح دارای دیدگاه‌ها و نظریاتی است. بنابراین سوال اصلی این پژوهش این است که جنگ عادلانه در دیدگاه اسلامی چه جایگاهی دارد؟ بر اساس فرضیه مطرح شده اسلام دین صلح‌طلبی است و قواعدی انسانی و اخلاقی را برای جنگ مطرح کرده است که با نظریه جنگ عادلانه مطابقت دارد. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه اسلام در خصوص جنگ، به نظریات اسلام در خصوص اهمیت صلح نیز پرداخته می‌شود.

کلمات کلیدی :
جنگ عادلانه، صلح، اسلام، قواعد اخلاقی و انسانی جنگ.


مشاهده مقاله
257
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۲ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۰ تیر ۱۴۰۱