دوره 5، شماره 51، مهر 1402، صفحات 79 - 86
نویسندگان : محمد فیض اللهی *

چکیده :
تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات اقدام پژوهی بر روحیه خودباوری معلمان ابتدایی انجام گرفته است. به همین منظور 22 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهرستان چادگان در سال تحصيلي 1400-1399 به صورت تصادفی انتخاب شده و داده ها از طريق مصاحبه و مطالعه میدانی، جمع آوري و تجزيه و تحليل گرديد. دلیل انتخاب روحیه خودباوری و تمرکز بر این مسئله مهم از آن جهت است که نتایج آن بر تربیت یک معلم پژوهشگر غیر قابل انکار است. مهمترين يافته پژوهش حاضر نشان مي دهد اقدام پژوهی از دو جنبه بر خودباوری معلمان اثرگذار است، که اولین جنبه آن زمانی است که معلم خود دست به این اقدام می زند و به واسطه آن احساس مفید بودن پیدا می کند و دومین جنبه آن زمانی است که معلم از اقدام پژوهی های همکارانش در جهت رفع مشکل دانش آموزان استفاده می کند، معلم در این زمینه نیز به دلیل این که از پژوهشی استفاده می کند که اعتبار و همانندی جامعه هدفش در حد بالایی قرار دارد احساس اعتماد به عمل خودش پیدا کرده و روحیه خود باوریش تعالی می یابد.

کلمات کلیدی :
اقدام پژوهی، خودباوری، معلم پژوهشگر


مشاهده مقاله
102
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۴ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۰۳ آبان ۱۴۰۲