دوره 5، شماره 54، دی 1402، صفحات 68 - 84
نویسندگان : علیرضا هروی * و بهنام ابوالقاسمی

چکیده :
کنوانسیون بیع بین¬المللی کالا در صورت نقض عهد از طرف فروشنده، حقوق و ضمانت اجراهایی را برای خریدار در نظر گرفته¬ است. در جایی که فروشنده تعهدات خود را کلا انجام نداده باشد خریدار می تواند او را ملزم به انجام تعهد بکند. در فرضی که فروشنده تعهد خود را انجام داده ولی کالای غیر¬منطبقی تحویل داده است خریدار می¬تواند، در صورت نقض اساسی فروشنده، درخواست کالای جایگزین بکند یا در صورت معقول بودن، تعمیر کالاها را خواستار شود یا در جایی که از جیران ضرر توسط فروشنده ناامید شد، از ثمن معامله بکاهد. ضمانت اجرای بعدی فسخ قرارداد می¬باشد که در دو صورت قابل تحقق است اول، نقض اساسی توسط فروشنده و دوم، انقضای مهلت اضافی که خریدار به فروشنده داده است. در حقوق ایران به جز موضوع درخواست تعمیر کالا- که به سختی در حقوق ایران قابل اثبات می¬باشد- سایر حقوق و ضمانت اجراهای فوق برای خریدار وجود دارد ولی اصل مطلب آن است که شرایط لازم برای توسل خریدار به این ضمانت اجراها در حقوق ایران متفاوت با کنوانسیون می¬باشد. در حقوق ایران اصولا با توجه به نوع مبیع ( عین معین یا کلی) ضمانت اجراها متفاوت می شود. یا فرضا فسخ قرارداد به سادگی و در موارد بسیاری قابل تحقق است که این مواضع در عرصه تجارت بین¬الملل مورد پذیرش نیست.

کلمات کلیدی :
الزام، کالای جایگزین، تعمیر کالا، تقلیل ثمن، فسخ، حقوق ایران


مشاهده مقاله
60
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۴ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ دی ۱۴۰۲