دوره 4، شماره 41، آذر 1401، صفحات 89 - 106
نویسندگان : امین رمشکانیان * و یدالله حمیدیان

چکیده :
امروزه افزایش تعداد مراکز آموزشی، شرایط پیچیده محیطی و نیازهای متنوع دانش ‏آموزان، مدارس را به بازارهای تجارت آموزش در سطح فرامحلی تبدیل کرده است که اگر مدیران مدارس در زمینه اداره مدارس، جذب و نگهداری دانش ‏آموزان یک رهبر موفق نباشند، نمی‏ توانند در این عرصه میدان ‏داری کنند. رهبری موفق در مراکز آموزشی تا حد زیادی نیاز به هوش استراتژیک و مؤلفه ‏های آن خواهد داشت. رهبران مراکز آموزشی موفق با مشارکت دادن کارکنان و دانش ‏‏آموزان، به جریان انگیزه ‏سازی در سازمان کمک می‏ کنند و آنها به عنوان پیروان مشارکت کننده در امور به اداره امور می‏ پردازند و کارایی سطح بالای مؤسسه را تضمین می‏ کنند. از اینرو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت نقش مبحث هوش استراتژیک، به مفاهیم مختلف آن و همچنین به مولفه ها ابعاد آن پرداخته است، و در ادامه اهمیت هوش استراتژیک در سازمان‏های امروزی و نظام آموزشی را مورد بررسی قرار می دهد.

کلمات کلیدی :
هوش استراتژیک، عملکرد، مراکز آموزشی، مدیران مدارس


مشاهده مقاله
16
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۸ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ دی ۱۴۰۱