دوره 4، شماره 41، آذر 1401، صفحات 33 - 43
نویسندگان : صائمه هادی زاده *

چکیده :
زمینه و هدف: نماز، تقديم ستایش و سپاس به درگاه خالق منان و كامل ترين پاسخ به عالی ترين نياز انسان است. با توجه به اينکه تعالی روح، شخصيت و فرهنگ افراد از كودكی و دوران دانش آموزی شکل می گيرد توجه به فريضه الهی نماز در اين دوران بسيار حائز اهميت است. و الزام است تا با بسترسازی از جنبه های مختلف به جذب دانش آموز جهت انجام اين امر توجه ويژه شود. به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی معماری و نقش آن در جذب دانش آموز به نماز می پردازد. روش تحقیق: جهت اين مهم از روش توصيفی- پيمايشی بهره گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها مقالات و پرسشنامه بودند. گویه های پرسشنامه به وسیله مطالعات پیشین به دست آمد و تحليل ها نيز با نرم افزار spss نسخه ۲۴ انجام گشت. نتایج: نتايج نشان داد كه مولفه های معماری رابطه معناداری با جذب دانش آموز به محيط مدرسه و نماز دارد، چرا كه معماری محسوس ترين نماد هنری است كه بيش از ظاهر به بعد معنايی و كاركردی آن پرداخته می شود؛ به عبارتی میتوان بيان داشت كه وفاداری ميان معبود و عبد، ارتباطی تنگاتنگ در خلق مفاهيم و نگرشهای بين معنا و فرم ايجاد كرده است.نتیجه گیری: با بررسی نتایج بدست آمده بیشترین میزان همبستگی در بین مولفه های مختلف، معماری داخلی با جذب دانش آموزان به نماز بود.

کلمات کلیدی :
مدرسه، نماز، معماری، جذب دانش آموز، نمازخانه


مشاهده مقاله
202
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۴ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۸ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ دی ۱۴۰۱