دوره 3، شماره 29، آذر 1400، صفحات 42 - 22
نویسندگان : سیران کریم پور و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
هر بررسی ستر و پوشش و نیز نظر و نگاه از مسائل مهم در روابط اجتماعی است که فقه امامیّه برای آن دستورها و ضوابطی را بیان کرده است. در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و مستند به فقه امامیّه و کلمات فقهای اسلام، در خصوص ستر و نظر پرداخته شده و علاوه بر این، به استثناء های آن نیز اشاره شده است.

کلمات کلیدی :
ستر، پوشش، نظر، نگاه، خواستگاری